Follow @alexchabot on Micro.blog.

MUMOK - Giacometti, Femme debout III