Follow @alexchabot on Micro.blog.

Main staircase. Blanton museum, Austin, TX.